Shahed

می توانید با یکی از روشهای زیر با من ارتباط بگیرید

09226844957

majidmohammadishahed@gmail.com

ایران – تهران

برای من بیشتر از اینکه تعداد نمونه کارها مهم باشه ، بیشتر از همه برام کیفیت و خلاقیت در کار و درخشان بودن تمام کارنامه کاری مهمه ،

پس اگر می خواهید به من پروژه خود را بسپارید یا خیلی عالی خواهد شد یا انجام نخواهم داد

از این طریق هم می توانید به من پیام بدید