15:58:27 هست که دارم این مطلب رو می نویسم سخت مشغول کار روی سایت پروژه ها و روزه داری هستم 😥

ولی تسلیم نمی شم که روم زیاده 😀

سخت میشه یه موقع هایی زمان رو مدیریت کرد

تا چشم به هم می زنیم زمان می گذره

زمان واسم مثل دریا شده که توش غرق شدم 🙄

دل من تنگ شده واسه یه روزایی که داشتم

😉

دریا دریا دریا دریا دریا دریا 🙂

 

مجید محمدی شاهد

بهار 1400